Zakon radioaktivnog raspada – daje broj neraspadnutih (preostalih) atomskih jezgri u vremenu t od početnog broja N0 : N(t) = N0 ·exp (-λ·t)  , λ = ln 2 / T1/2 . Veličina  λ naziva se konstanta raspada, a T1/2 vrijeme poluraspada.