Vrijeme poluraspada – poluživot, vrijeme nakon kojega se broj jezgara radioaktivnog nuklida u uzorku radioaktivne tvari smanji na polovicu, jedinica je sekunda (s). Neki radionuklidi imaju kratko ( primjerice  15 s za  143Ba), a neki vrlo dugo vrijeme poluraspada ( 4,5·109 godina  za  238U ).