Radioaktivni raspad – raspad radioaktivnog nuklida. Tijekom vremena njegova se količina, izražena brojem N  jezgara u uzorku, smanjuje po eksponencijalnom zakonu N(t) = N0 ·exp (-λ·t) , gdje je N0 broj jezgara u trenutku t = 0. Veličina  λ naziva se konstanta raspada, a s vremenom poluraspada nuklida (T1/2 ) povezana je izrazom  λ = ln 2 / T1/2 .