Svakih 6 godina, sukladno članku 17, stavku 1 Direktive o staništima, država članica obvezna je izraditi iscrpno izvješće o provedbi mjera definiranih Direktivom te ocijeniti koliko su učinkovite mjere za očuvanje stanišnih tipova s Dodatka I i vrsta s Dodatka II. Svake 3 godine sukladno članku 12 Direktive o pticama države članice daju izvješće o provedbi nacionalnog zakonodavstva koje je država usvojila usklađujući se s Direktivom.