Geiger-Műllerov brojač – uređaj za detekciju ionizirajućeg zračenja. Sastoji se od cijevi ispunjene plinom pri niskom tlaku, u kojoj se između tanke središnje žice i cilindričnog plašta cijevi nalazi jako električno polje. Kad nabijena čestica iz radioaktivnog izvora uleti u brojač, ionizira plin i stvara slobodne elektrone, koji putuju uzduž cijevi i stvaraju električni impuls.