Alfa-čestica – jezgra helija 4He, čestica emitirana pri α-raspadu teških jezgara, sastoji se od dvaju protona i dvaju neutrona.