Izvještaj o mjerenju brzine doze ionizirajućeg zračenja

Mjerenje brzine doze ionizirajućeg zračenja ( gama zračenja) vrši se zbog brige za zaštitu okoliša i utjecaja izvora ionizirajućeg zračenja na stanovnike. Preporuka Međunarodne agencije za atomsku energiju ( IAEA Safety Series No. 115, Vienna 1996) je da efektivna doza za stanovništvo na prelazi  1 mSv/god. Reference: Zakon o zaštiti od ionizirajućeg zračenja i sigurnosti izvora ionizirajućeg zračenja ( Narodne novine RH 64/2006 ).

Kategorija dokumenta: